सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण

सुचनाको हक कार्यान्वयण सम्बन्धी प्रगति विवरण
नेपाल सरकार
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय
अनामनगर-२९, काठमाडौँ
विषय: सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण सम्बन्धमा
२०७६ माघ १ गते देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

क्र.सं. LMBIS क्र.सं. सम्पन्न भएको कृयाकलाप कैफियत
१. ११.३.७.४३ Procurement of Forensic Software, hardware license कार्य सम्पन्न भएको
२. ११.५.२३.१ Procurement of Professional Support for PKI (DC& DR) कार्य सम्पन्न भएको
३. ११.५.२३.४ Awareness & Survey on Possibilities of Integration of Digital Signature विभिन्न जिल्लामा सचेतना तथा गोष्ठी कार्य गरेको
४. ११.६.३.१८ Making 4 Different Governments Application PKI enabled कार्य सम्पन्न भएको
५. ११.६.३.१९ Support for MIS कार्य सम्पन्न भएको
६. ११.६.३.२0 Software for PKI Key Generation कार्य सम्पन्न भएको
७. ११.६.३.२१ Authentication & Validation Perpetual License कार्य सम्पन्न भएको
८. ११.६.३.२३ Development of Audio/Video Content on Cyber Security कार्य सम्पन्न भएको
९. ११.५.२३.१ Audit and VAPT of RCA कार्य सम्पन्न भएको
१०. ११.५.२३.१ Audit of CA कार्य सम्पन्न भएको
 
नीति.कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति विवरण
क्र.सं. कृयाकलाप सम्पन्न भएको कृयाकलाप कैफियत
१. केन्द्रका ४, प्रदेशका २ तथा स्थानिया स्तरका २ वटा सूचना प्रणालीलाई परिमार्जन गरी विधुतीय हस्ताक्षर मैत्री बनाउने २ केन्द्रका,१ प्रदेशमा र १ स्थानियामा कार्य सपन्न भएको बाँकि रहेका ४ वटा सूचना प्रणालीलाई PKI enabled गर्न तयारीमा रेहेको
२. विधुतीय हस्ताक्षर प्रयोग तथा महत्व सम्बन्धि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने संचालन गरेको २ केन्द्र र प्रदेशमा सम्पन्न भएको