२०७८ बैशाख १ गते देखि २०७८ असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण


सुचनाको हक कार्यान्वयण सम्बन्धी प्रगति विवरण
नेपाल सरकार
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय
अनामनगर-२९, काठमाडौँ
विषय: सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण सम्बन्धमा
२०७८ बैशाख १ गते देखि २०७८ असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

क्र.सं. LMBIS क्र.सं. सम्पन्न भएको कृयाकलाप कैफियत
१. ११.३.७.४१ Upgrdation of Cyber Forensic LAb कार्य सम्प्पन भएको
२. ११.३.७.४२ Procurement of Mobile Forensic License कार्य सम्प्पन भएको
३. ११.३.७.१९ Procurement of Cerrtificate Manager License कार्य सम्प्पन भएको