ताजा अपडेट:
विधुतीय हस्ताक्षर

Digital signatures are based on public key cryptography, also known as asymmetric cryptography. Usin...

Cyber Security

Cloud security architecture is effective only if the correct defensive implementations are in place....

Mr. Anil Kumar Dutta
Mr. Anil Kumar Dutta नियन्त्रक
Mr.  Satish Subedi
सतिश सुवेदी कम्प्युटर इन्जिनियर
क्र.स. प्रमाणपत्रको सुची डाउनलोड
1 नेपाल रुट सि. ए .
2 रिभोकेसन सुची
क्र.स. सि.ए.सर्टिफिकेट डाउनलोड
1 सर्टिफाइंग अथोरिटि
2 रेडीयन्ट सभ सी.ई
क्र.स. ऐन तथा नियमावली प्रकाशित मिति डाउनलोड
1 सूचना प्रविधि नीति २०६७ 2067   
2 सूचना प्रविधि नीति २०६७ 2067   
3 बिधुतिय कारोबार ऐन २०६३ (नेपाली) 2063   
4 बिधुतिय कारोबार ऐन २०६३ 2063   
5 बिधुतिय कारोबार नियमावली २०६४ 2064