Home
News   /   Major Works completion from Falgun 3,2074-Ashad

Major Works completion from Falgun 3,2074-Ashad


 फाल्गुन ३, २०७४ देखि ०७५ आषाढ मसान्त सम्म सम्पन्न गरिएको प्रमुख कार्यहरू:

  1. ६ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरूका सूचना प्रणालीहरूमा विद्युतीय हस्ताक्षर आबद्ध गरिएको ।
  • श्री वैदेशिक रोजगार विभाग, बुद्धनगर
  • श्री नेपाल नागरिक तथा उड्डयन प्राधिकरण, बबरमहल
  • श्री कर्मचारी संचयकोष, पुल्चोक
  1. प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरुका पूर्वाधार तथा विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने Management Information System (MIS) विकास गरिएको ।
  2. SSL Setup तथा Web Trust सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको ।
  3. Soft Token (Digital Signature) सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको ।
  4. Facebook तथा TV बाट विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी सचेतना गरिएको ।
  5.  पोखरा, जनकपुर र हेटौंडामा विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको ।


Auction for Electronic Equipment and Furniture

नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय अनामनगर ,काठमाण्डौ (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।११।१२) (प्रथम पटक प्रकाशित…

2019-02-24

Major Work completion from 2075/07/01 to 2075/9/30

२०७५/०७/०१ देखि २०७५/०९/३० गते सम्म यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका मूख्य-मूख्य कार्यहरू: १. Facebook, Radio तथा F.M. बाट विद्युतीय हस्ताक्षर…

2019-01-31

EOI

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) Title of Consulting Service: EOI/01/075/76 Method of Consulting Service: National Project Name: Making 6 Different Government…

2019-01-08

Read More

Message from Controller

Office of Controller of Certification is formed under the ministry of Science, Technology and Environment with a view to implement Electronic Transaction Act 2063 and implementing digital signature in Nepal,…

Mr. Deepak Kumar Shrestha
Read More

Suchana Adhikaari

Mr.Anil Kumar Dutta
Read More

Acts and Regulation : DOWNLOAD