Home
News   /   Major Work completion from 2075/07/01 to 2075/9/30

Major Work completion from 2075/07/01 to 2075/9/30


२०७५/०७/०१ देखि २०७५/०९/३० गते सम्म यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका मूख्य-मूख्य कार्यहरू:

१. Facebook, Radio तथा F.M. बाट विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश प्रसारण गरिएको ।

२. मिति २०७५/०९/२७ गते स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम पुतली बजारमा विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

३. "Awareness & Survey on Cyber Security" विषय अन्तर्गत २०७५/०६/०१ मा Glacier International S.S./College, शान्तिनगर, काठमाडौंका +2 का विद्यार्थीहरूलाई Cyber Security सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।

४. "Awareness & Survey on Cyber Security" विषय अन्तर्गत २०७५/०६/०७ मा फुल्चोकी माध्यमिक विद्यालय, गोदावरी, ललितपुरका +2 का विद्यार्थीहरूलाई Cyber Security सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।

५. "Awareness & Survey on Cyber Security" विषय अन्तर्गत २०७५/०६/०९ मा फुल्चोकी माध्यमिक विद्यालय, गोदावरी, ललितपुरका +2 का विद्यार्थीहरूलाई Cyber Security सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।

६. "Awareness & Survey on Cyber Security" विषय अन्तर्गत २०७५/०९/०१ मा AVM Higher Secondary School, मानभवन, ललितपुरका +2 का विद्यार्थीहरूलाई Cyber Security सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।

७. "क" वर्गका बैंकहरूका मूख्य कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सहभागी गराई मिति २०७५/०७/१६ मा विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको ।

८. विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी सचेतनामूलक सामाग्री (वृत्त-चित्र) तयार पारी Facebook तथा Youtube बाट प्रसारण गरिएको ।

९. ६ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरूका सूचना प्रणालीहरूमा विद्युतीय हस्ताक्षर आबद्ध गर्ने कार्यक्रमको लागि गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, कारागार विभाग, अध्यागमन विभाग लगायतका निकायहरूबाट अधिकृतहरूलाई बोलाई छलफल तथा परामर्श गरिएको ।

१०. ६ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरूका सूचना प्रणालीहरूमा विद्युतीय हस्ताक्षर आबद्ध गर्नको लागि संस्था छनौट गर्न Expression of Interest (EOI) मिति २०७५/०९/२४ गते प्रकाशन गरिएको ।


Auction for Electronic Equipment and Furniture

नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय अनामनगर ,काठमाण्डौ (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।११।१२) (प्रथम पटक प्रकाशित…

2019-02-24

Major Work completion from 2075/07/01 to 2075/9/30

२०७५/०७/०१ देखि २०७५/०९/३० गते सम्म यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका मूख्य-मूख्य कार्यहरू: १. Facebook, Radio तथा F.M. बाट विद्युतीय हस्ताक्षर…

2019-01-31

EOI

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) Title of Consulting Service: EOI/01/075/76 Method of Consulting Service: National Project Name: Making 6 Different Government…

2019-01-08

Read More

Message from Controller

Office of Controller of Certification is formed under the ministry of Science, Technology and Environment with a view to implement Electronic Transaction Act 2063 and implementing digital signature in Nepal,…

Mr. Deepak Kumar Shrestha
Read More

Suchana Adhikaari

Mr.Anil Kumar Dutta
Read More

Acts and Regulation : DOWNLOAD