Home
News   /   Auction for Electronic Equipment and Furniture

Auction for Electronic Equipment and Furniture


नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय अनामनगर ,काठमाण्डौ (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।११।१२) (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।११।१२): यस प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको पुराना इलोक्ट्रोनिक उपकरणहरु तथा फर्निचरहरु जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएको हुनाले बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । इच्छुक ब्यक्ति वा फर्महरूबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न सकिने छ । लिलाम गर्ने इलोक्ट्रोनिक उपकरणहरु तथा फर्निचरहरु विवरणः– सि.न. सामानको नाम परिणाम न्युनतम लिलाम मुल्य कैफियत १. कुर्सी १७ १८००l– मू.अ. कर सहित २ . दराज १ ५०० l– मू.अ. कर सहित ३ . ल्यापटप ५ १९००० l– मू.अ. कर सहित ४ . डेक्सट्प कम्प्युटर ३ ४७०० l– मू.अ. कर सहित ५ . प्रिन्टर ३ २६०० l– मू.अ. कर सहित ६ . हिटर ८ ४०० l– मू.अ. कर सहित ७ . पंखा ३ १५० l – मू.अ. कर सहित ८ . यु. पि. एस. ३ १००० l– मू.अ. कर सहित ९ . टयाब्लेट १ ३००० l– मू.अ. कर सहित १० . प्रोजेक्टर १ १००० l– मू.अ. कर सहित ११ . D–link राउटर १ ५० l– मू.अ. कर सहित १२ . साईकल १ ५०० l– मू.अ. कर सहित १३. भयाकुम cleaner १ १०० l– मू.अ. कर सहित जम्मा ३४,८०० l– १. बोलपत्र फारम पाउने स्थानः– प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौं । २. बोलपत्र फारम दस्तुरः– रू. ३००।– (फिर्ता नहुने) यस कार्यालयको लेखा शाखामा नगद जम्मा वा यस कार्यालयको नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक लिमिटेड खाता नं. बैं.अ. ००१००१०६२०००००,राजस्व कार्यालय कोड ३७०००३५०५ ,दस्तुर दाखिला राजस्व शीर्षक १४२२९ सिंहदरबार काठमाडौँ मा बुझाएको सक्कल बैंक भौचर समेत पेश गर्न सकिने । ३. बोलपत्र फारम खरिद अन्तिम मितिः– प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५औं दिनको कार्यालय समय भित्र । ४. बोलपत्र दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम मितिः– प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं दिनको १२:०० बजे सम्म । ५. बोलपत्र खोलिने मिति र समय र स्थानः– प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं दिनको २:०० बजे, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, अनामनगर , काठमाडौं ६. बोलपत्र पेश गर्ने स्थानः– प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, अनामनगर , काठमाडौं ७. धरौटी रकमः– कबोल अंकको १० प्रतिशत । ८. धरौटी जम्मा गर्ने खाता नं. र नामः– खाता नं. बैं.अ. ००१००१०५२०१२६८ प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय राजस्व कार्यालय कोड ३७०००३५०५ ,दस्तुर दाखिला राजस्व शीर्षक १४२२९ सिंहदरबार काठमाडौँ ९. धरौटी जम्मा गर्ने बैंकः– एभरेष्ट बैंक लिमिटेड,सिंहदरबार,काठमाडौं । १०. बोलपत्र फारम खरिद गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरूः– (क) फर्म भए ईजाजत पत्र, मु.अ.कर दर्ताको प्रतिलिपि, (ख) आ.व. २०७४÷७५ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदनमा रू. १०।– को टिकट, (ग) व्यक्तिको हकमा निवेदनमा रू. १०।– को टिकट र हालसालै खिचिएको फोटो टाँस गरी नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि संलग्न हुनुपर्ने । ११. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद तथा दाखिला गर्ने अन्तिम दिन विदा परे विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा उक्त कार्यहरू गरिनेछ । १२. बोलपत्र दाताले बोलपत्रमा अंक र अक्षर प्रष्टसँग लेख्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा लेखेको फरक परेमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइने छ । १३. बोलपत्र स्वीकृत वा रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहित हुनेछ । १४. बोलपत्र फारमको प्रत्येक पानामा बोलपत्रदाताले दस्तखत गरी फर्म भए फर्मको छाप लगाउनु पर्नेछ । १५. रीत नपुगी र म्याद नाघी आएको बोलपत्र उपर कुनै कारबाही हुनेछैन । १६. बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना पाएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो कबोल अनुसारको रकम जम्मा गरी सामान उठाई लानु पर्नेछ । उक्त समय भित्र सामान नउठाएमा कार्यालयले धरौटी जफत गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेछ । १७. यो सूचना प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको सूचना पाटीमा र वेबसाईट www.occ.gov.np, जिल्ला समन्यव समिति काठमाडौँ ,मालपोत कार्यालय काठमाडौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ मा पनि टास गरिएकोले हेर्न सकिनेछ । १८. सूचनामा उल्लेख नभएका कुराको हकमा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार हुनेछ ।


Auction for Electronic Equipment and Furniture

नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय अनामनगर ,काठमाण्डौ (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।११।१२) (प्रथम पटक प्रकाशित…

2019-02-24

Major Work completion from 2075/07/01 to 2075/9/30

२०७५/०७/०१ देखि २०७५/०९/३० गते सम्म यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका मूख्य-मूख्य कार्यहरू: १. Facebook, Radio तथा F.M. बाट विद्युतीय हस्ताक्षर…

2019-01-31

EOI

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) Title of Consulting Service: EOI/01/075/76 Method of Consulting Service: National Project Name: Making 6 Different Government…

2019-01-08

Read More

Message from Controller

Office of Controller of Certification is formed under the ministry of Science, Technology and Environment with a view to implement Electronic Transaction Act 2063 and implementing digital signature in Nepal,…

Mr. Deepak Kumar Shrestha
Read More

Suchana Adhikaari

Mr.Anil Kumar Dutta
Read More

Acts and Regulation : DOWNLOAD