Home
Citizen's Charter

Citizen's Charter


नागरिक वडापत्र

क्र.स

सेवाको प्रकार

सेवा प्रवाह

गर्ने 

ठाउँ

सेवा प्राप्त गर्नको लागि सेवा ग्राहिले पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया

आवश्यक कागजात

दस्तुर

लाग्‍ने समय

जिम्मेवार व्यक्ति

सेवा प्रवाह

गर्ने 

समय

उजुरी गर्ने ठाउँ

चिट्ठी पत्र दर्ता

पि.ए शाखा

निवेदन

-

नलाग्‍ने

तत्काल

ना.सु.सुवास पौडेल

बिहान १०:१५ देखि साँझ ४:३०

नियन्त्रक

भुक्तानी

लेखा शाखा

बिल

बि ल/खरिद आदेश/दाखिला/ वा प्रकृया पुरा भएको

नलाग्‍ने

वढीमा ७ दिन

ले अ. एकराज गिरि

बिहान १०:१५ देखि साँझ ४:३०

नियन्त्रक

साईवर अपराध प्राविधिक परीक्षण

ल्याव

निवेदन/आधिकारिक पत्र

कम्प्युटर, हार्डडिक्स, मोवाईल, सीडी तथा अन्य कम्प्युटर सम्बन्धी उपकरणहरु

नलाग्‍ने

कार्यबोझका आधारमा २ देखि ७ दिन

क.ई.प्रवेश कोईराला

बिहान १०:१५ देखि साँझ ४:३०

नियन्त्रक

प्रमाणीकरण गर्ने निकायका रुपमा ईजाजत पत्र दिने

प्रशासन शाखा

विद्युतीय कारोवार नियमावली २०६४ को अनुसूची-२ बमोजिम ढाँचामा रु ५००/-सहित निवेदन दिने

 

(क) प्रमाणीकरण सम्बन्धी  विवरण

(ख) निवेदकको पहिचान तथा  . ......सनाखतको पुष्टी हुने किसिमको ......कागजातहरु

(ग) वित्तीय श्रोत, जनशक्ति तथा ......आवस्यक अन्य सुविधा

(घ) विद्युतीय कारोवार नियमावली ।।।।।२०६४ को नियम १२ बमोजिमका कागजातहरु तथा ......धरौटी

२५०००/-

(पच्चीस हजार मात्र)

६० दिन

नियन्त्रक

बिहान १०:१५ देखि साँझ ४:३०

नियन्त्रक

प्रमाणीकरण गर्ने निकायका रुपमा ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने

प्रशासन शाखा

ईजाजतपत्रको म्याद समाप्त हुनु २ महिना अगाडि विद्युतीय कारोवार नियमावली २०६४ को अनुसूची-४ बमोजीम निवेदन दिने

 

(क) विद्युतीय कारोवार नियमावली ।।।।।२०६४ को नियम १२(२) ग ।।।।।बमोजीम बैक ग्यारेन्टी

(ख) नवीकरण वापत तोकिएको ।।।।।रकमको बैक ग्यारेन्टी

(ग) सक्कल ईजाजत पत्र

२०,०००/-

(बीस हजार मात्र)

निवेदन दर्ता मितिले १ महिना भित्र

नियन्त्रक

बिहान १०:१५ देखि साँझ ४:३०

नियन्त्रक

प्रमाणीकरण गर्ने निकायको लाईसेन्स खारेज गर्ने

प्रशासन शाखा

सुचना / उजूरी

-

 

विद्युतीय(ईलेक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन २०६३ को दफा २१ वमोजिम

नियन्त्रक

बिहान १०:१५ देखि साँझ ४:३०

नियन्त्रक

१. कार्यालय समय प्रत्येक शुक्रवार साझ ३ वजे सम्म । साथै कार्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म कार्यालय समय शुक्रवार वाहेक अरुवार १ घण्टा कमको  हुनेछ । शनिवार लगायत सार्वजनिक विदाको दिन कार्यालय वन्द रहनेछ ।

२. उपयुक्त वमोजिम प्रदान हुने सेवामा कुनै कठिनाई आई परेमा सेवा सग सम्बन्धित जिम्मेवार ब्यक्ति सग संपर्क राख्‍न हुन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरिन्छ ।

३.  कार्यालयवाट प्रदान हुने सेवा सग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिसग सम्पर्क गर्दा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन नसकेमा नियन्त्रक समक्ष उजूरि दिन सकिनेछ ।

४.  नियन्त्रक समक्ष दिएको उजूरि कामको प्रकृति अनुसार तुरुन्त समाधान हुनेछ ।

५.  कार्यालय सम्बन्धी  जानकारीका लागि केहि कुरा बुझ्न परेमा प्रशासन शाखामा सम्पर्क राख्‍न सकिनेछ ।

६.  कार्यालयको टेलिफोन ४२०२७१ ,email:-info@occ.gov.np, WEB SITE:-www.occ.gov.np


Auction for Electronic Equipment and Furniture

नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय अनामनगर ,काठमाण्डौ (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।११।१२) (प्रथम पटक प्रकाशित…

2019-02-24

Major Work completion from 2075/07/01 to 2075/9/30

२०७५/०७/०१ देखि २०७५/०९/३० गते सम्म यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका मूख्य-मूख्य कार्यहरू: १. Facebook, Radio तथा F.M. बाट विद्युतीय हस्ताक्षर…

2019-01-31

EOI

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) Title of Consulting Service: EOI/01/075/76 Method of Consulting Service: National Project Name: Making 6 Different Government…

2019-01-08

Read More

Message from Controller

Office of Controller of Certification is formed under the ministry of Science, Technology and Environment with a view to implement Electronic Transaction Act 2063 and implementing digital signature in Nepal,…

Mr. Deepak Kumar Shrestha
Read More

Suchana Adhikaari

Mr.Anil Kumar Dutta
Read More

Acts and Regulation : DOWNLOAD