२०७७ साउन १ गते देखि २०७७ असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

सुचनाको हक कार्यान्वयण सम्बन्धी प्रगति विवरण
नेपाल सरकार
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय
अनामनगर-२९, काठमाडौँ
विषय: सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण सम्बन्धमा
२०७७ साउन १ गते देखि २०७७ असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरण
क्र.सं. LMBIS क्र.सं. सम्पन्न भएको कृयाकलाप कैफियत
१. ११.६.४.२१ Procurement of SSL Certificate सम्झौता भै कार्य अघि बढेको
२. ११.५.२३.७ Support for MIS सम्झौता भै कार्य अघि बढेको
३. ११.६.४.२० Support Renewal For Authentication and Validation Perpetual License for 2 years बोलपत्र आवाहन भएको