काम, कर्तब्य र अधिकार

OCC को काम, कर्तब्य र अधिकार

  • प्रमाणिकरण निकायले गरेका कामको अनुगमन गर्ने, गराउने ।
  • प्रमाणिकरण निकायले गरेका इजाजत पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम काम गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक सुपरिबेक्षण गरी नगरेको भए सो बमोजिम गर्न लगाउने ।
  • प्रमाणिकरण गर्ने निकायले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने । 
  • प्रमाणिकरण गर्ने निकायलाई इजाजत पत्र जारी गर्दा तोक्नु पर्ने शर्त निर्धारण गर्ने ।
  • आवश्यकता अनुसार परिक्षकको नियुक्ती गर्ने ।
  • परिक्षकले गर्ने काम कारवाहिको अनुगमन गर्ने ।
  • नेपाल सरकारले तोकेको कार्यहरु गर्ने ।
  • ऐन वा यस नियमावलीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने ।